پروین شکیبا - از رابعـه تا پـروین

Parvin Shakiba - From Rabe'e to Parvin

 

از رابعـه تا پـروین (زنـان شـاعـر فـارسی زبـان) در 208 صفحه - رسالهء لیسانس زبان و ادبیّات فارسی در سال تحصیلی 1328- 29 خورشیدی - که اخیرا با مختصر دستکاری و افزودن و کاستن، به تاریخ 1377 خورشیدی، چاپ و منتشر شده است.  بها: 8 دلار.

 

برای اطلاعات راجع به رابطهء این کتاب با کتاب دیگری به همین نام اینجا را کلیک کنید.

فهرست عناوین

پیشگفتار

 

 

 

فهرست عناوین


پیشگفتار .........................................................................1
رابعه بنت كعب قُزداری.......................................................5
زبیده خاتون .....................................................................5
جهان ملكه .......................................................................5
عایشهء مُقریه ...................................................................5
سیده بنت ناصر .................................................................5
مطربهء كاشغری ...............................................................5
مهستی گنجه ای .................................................................5
ملكهء رضیه ......................................................................5
پادشاه خاتون .....................................................................5
دلشاد خاتون ......................................................................5
جهان ملك خاتون ................................................................5
مهرالنّساء .........................................................................5
دیگر زنان شاعر در قرن نهم..................................................5
زنان شاعر قرن دهم.............................................................5
نورجهان ..........................................................................5
جانان بیگم ........................................................................5
زیب النّساء (مخفی)..............................................................5
زینت النّساء بیگم ................................................................5
نهانی ...................................................................5
فصیحه .............................................................................5
جهان آرا بیگم ....................................................................5
دیگر زنان شاعر قرن یازدهم..................................................5
رشحه ..............................................................................5
حیاتی ...............................................................................5
زنان شاعر در خاندان قاجاریه................................................5
عایشهء افغان .....................................................................5
محجوب هروی ...................................................................5
سنگی ...............................................................................5
صنوبر عاجزه ....................................................................5
مریم كنیزك ........................................................................5
فدوی .................................................................................5
حیران دنبلی ........................................................................5
فاطمه سلطان خانم ................................................................5
مریم خانم ...........................................................................5
صاحبه سلطان خانم...............................................................5
قُرّة العین ............................................................................5
شاهجهان بیگم .....................................................................5
مستورهء غوری ...................................................................5
مستورهء كردستانی................................................................5
محجوبه ..............................................................................5
حاذقه .................................................................................5
مستورهء افغان .....................................................................5
جنّت ..................................................................................5
ژالهء قائم مقامی ....................................................................5
بتول ادیب سلطانی (صبور) ......................................................5
پروین اعتصامی ....................................................................5
پیوست ................................................................................5
فهرست منابع ........................................................................5
 

بازگشت - Home Page