پروین شکیبا

Links and Announcements

اطلاعيه

تکثير نسخهء خطـّی شاهنامهء لندن

سازمان گسترش فرهنگ پارسی در اينديانا

مجلد چهارم گنجينهء نسخه برگردان متون فارسی اقدم نسخه های کامل و تاريخ دار شاهنامهء فردوسی در جهانست که آمادهء چاپ شده است.  اين نسخه متعلق به کتابخانهء بريتانيا به شمارهء (Add, 21. 103) بوده، تاريخ کتابت 675 هجری در آن ذکر شده است. نظر به حجم و وزن نسخه که به قطع بزرگ اصلی چاپ شده است متأسفانه سازمان گسترش فرهنگ پارسی در اينديانا قادر نيست که متحمل مخارج هنگفت ارسال کتاب از ايران بشود و مانند سه مجلد اول ازين مجموعه که به رايگان به کتابخانه ها و متخصصين ادب فارسی پيشکش شده بود آن را نيز مجانا ً در اختيار اهل فن بگذارد.  بنابرين کتابخانه ها و کسانی که مايل به دريافت نسخه يی ازين کتاب هستند مبلغ 150 دلار آمريکا به نشانی سازمان گسترش فرهنگ پارسی در اينديانا که در پايين اين بيانيه نقل ميشود ارسال فرمايند.  لازم به ياد آوريست که فقط 700 نسخه ازآن انتشار خواهد يافت.  پس از رسيدن مبلغ لازم به حساب سازمان گسترش فرهنگ پارسی در آمريکا، به دستور آن سازمان مستقيما ً از طريق ناشر در تهران نسخهء مذکور برای کتابخانه ها و اشخاصی که کتاب را خريده اند ارسال خواهد شد.  آدرس پستی سازمان گسترش فرهنگ پارسی در اينديانا به قرار زيرست:

Society for Promotion of Persian Culture  (SPPC)

P.O. Box 22381

Indianapolis, Indiana   46222

U.S.A

آدرس SPPC  در اينترنت: www.sppcindiana.org

 

بازگشت - Home Page