پروین شکیبا - مقالات و سخنرانیها

Parvin Shakiba - Articles

 

1- یکتاپرستی درایران باستان: نخستین بار به تاریخ 19 تیرماه 1344 خورشیدی درتالار سخنرانی کتابخانهء ملّی تبریز، ایراد شد. سپس سه چهارسال بعد، درتهران درمدرسهء عالی دختران، ارائه گردید.


2- جشنهای ایرانی: نخست در21مهرماه 1344 زیرعنوان مهرگان و دیگرجشنهای ایرانی درنامهء ادارهء کلّ آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، درتبریز به چاپ رسید. سپس بخشی از آن به عنوان جشن مهرگان به سال 1365 درشمارهء 9 ماهنامهء پر تجدید چاپ شد.


3- راز مهر: سالها پیش درنشریّهء مهرگان - نامهء ادارهء کلّ آموزش و پرورش آذربایجان شرقی - در تبریز به چاپ رسید. سپس به سال 1365 در شمارهء 8 ماهنامهء پر تجدید چاپ شد. پس از آن به درخواست یک انجمن فرهنگی در شیکاگو به سال 1371 با انجام تغییراتی به صورت گفتار درآمد و ایراد شد.


4- سرزمین باستانی ایران: دریکی از شماره های فصلنامهء اسپند انتشاریافت.
مهرپرستی: این گفتار همراه با سرزمین باستانی ایران نخست به تاریخ 25 اردیبهشت 1345 در تالار سخنرانی کتابخانهء ملّی تبریز، ایراد شد. سپس به دعوت گروه بررسی مسائل ایران به سال 1363 دردانشگاه برکلی، زیرعنوان سرزمین باستانی ایران و آیین مهردرایران باستان ارائه گردید.


5- زندگی با شعر حافظ: نخست به سال 1344 در نشریّهء مهرگان - نامهء ادارهء کلّ آموزش و پرورش آذربایجان شرقی- در تبریز به چاپ رسید. سپس به سال 1366 درشمارهء 18ماهنامهء پر تجدید چاپ شد.


6- تیرگان، ستارهء تِشتر، و تیر آرش کمانگیر: به سال 1365 درشمارهء 6 ماهنامهء پر منتشر شد.


7- جشن سده و بزرگداشت آتش: به سال 1365 درشمارهء 12 ماهنامهء پر به چاپ رسید.


8- فرَوَهَر و جشن فروردین: به سال 1366 در شمارهء 15 ماهنامهء پر منتشرشد.

 

9- اناهیتا، بغبانوی زیبای آبها: به سال 1368 در یکی از شماره های ماهنامهء پر انتشاریافت.
فرّ ایزدی: درفروردین 1366 به پیوست ماهنامهء پر به چاپ رسید.


10- اردا ویرافنامه، رسالة الغُفران، سیرُالعِباد اِلیَ المَعاد، و کمدی الهی: به سال 1368 دریکی از شماره های ماهنامهء پر منتشر شد.


11- شاگردی که از استاد فراتر رفت: به سال 1365 به دعوت یک انجمن فرهنگی در برکلی، در جلسه ای که برای بزرگداشت احمد شاملو (ا. بامداد) برپا بود، ایراد شد.


12- نقش و تصویر زن درشاهنامهء فردوسی: به سال 1366 در دو شمارهء نشریّهء نیمهء دیگر به چاپ رسید.


13- توصیف و تجسّم زیبایی زن در مثنویهای بزمی، شامل دو بخش: 1- ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی 2- خسرو و شیرین نظامی گنجه ای. مقدّمه و بخش یکم به صورت پیوست ماهنامهء پر در فروردین 1370 و بخش دوّم در یکی از شماره های آن ماهنامه انتشار یافت.


14- زن در ایران باستان و در کشورهای باستانی دیگر: به سال 1371 در یکی از شماره های فصلنامهء اسپند به چاپ رسید. سپس در نشریّهء ایران زمین تجدید چاپ شد.


15- داد یا بیداد انوشروان؟!: درشمارهء 81 ماهنامهء پر، مهرماه 1371 منتشر شد.


16- بازتاب رویدادهای تاریخی و اجتماعی در شعر فارسی: نخست به دعوت گروه بررسی مسائل ایران به سال 1362 دردانشگاه برکلی ایراد شد. سپس در مجمعی از فرهنگدوستان ایالت نیوجرسی ارائه گردید. ونیز بخشهایی از آن در چند شمارهء ماهنامهء پر به چاپ رسید.


17- تلاش از پس پردهء حجب و حجاب: در سال 1369 به دعوت فرهنگسرای نیما در شیکاگو به مناسبت روز جهانی زن، ایراد شد. سپس به درخواست انجمن فرهنگی شباهنگ در فیلادلفیا به سال 1377 ارائه گردید.


18- حدیث کهنه و نو در شعر فارسی: نخستین بار به دعوت یک انجمن فرهنگی در سن خوزه، به سال 1365 ایراد شد. سپس در سالهای بعد، در دانشگاههای ایلینویز، میشیگان، جورج واشنگتن، و به درخواست انجمنهای فرهنگی در بوستن و شیکاگو ارائه گردید.


19- نگاهی به سیرعرفان دراندیشهء ایرانی و درشعر فارسی: به درخواست دانشجویان دورهء دکتری رشته های گوناگون دانشکاه ایلینویز که خواهان آشنایی با تاریخ تصوّف در ایران بودند، درسال 1374 ایراد شد. سپس به سال 1378 در مجمعی از فرهنگدوستان ایالت نیوجرسی، ارائه گردید.


20- سه چهره و سه شیوه: در پاییز 1377 در فصلنامهء اسپند شمارهء سی و پنجم، سال نهم، ویژهء پروین اعتصامی به چاپ رسید.


21- توجّه و اشارهء شاعران و نویسندگان دوران مشروطه به مسائل مربوط به زن: به سال 1378 در کتاب نگرشی بر زن و جنسیّت در دوران مشروطه - از انتشارات کانون پژوهش تاریخ زنان ایران - منتشر شد.


22- از مانی چه می دانیم؟!: در نشریّهء مهرگان - ازانتشارات جامعهء معلّمان ایران - سال نهم، شمارهء 1و2 بهار و تابستان 1379 به چاپ رسید.


23- چه حقّی، کدام حقوق؟!: در نشریّهء مهرگان - ازانتشارات جامعهء معلّمان ایران - سال دهم، شمارهء 3و4 پاییز و زمستان 1380 انتشار یافت.


24- ریشه ها و شاخه های درخت تنومند و بارآور زبان فارسی: در ایران زمین پوشینهء 3 شمارهء 2 بهمن ماه 3740 ایران باستان به چاپ رسید.

 

بازگشت - Home Page